px

Board of Directors

Shahid Javed Burki

Shahid Najam

Dr. Parvez Hassan

Mr. Ayub Ghauri

Dr. Daud Ahmad

Mr. Tariq Husain

Khalid Sherdil (Late)